O Projekcie

Miasto Poznań widząc rozwój gospodarczy i postępujące procesy społeczne, powodujące wzrost migracji wewnątrz aglomeracji poznańskiej, zdecydowało się na działania zmierzające do współpracy instytucjonalnej pomiędzy gminami powiatu poznańskiego, a miastem Poznań w zakresie komunikacji zbiorowej i sposobów obsługi obywateli. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w stolicy Wielkopolski  i okolicznych gmin jest propagowanie nowoczesnego transportu publicznego. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego, który ułatwi pasażerom dostęp do sieci sprzedaży biletów i dostarczy wielu potrzebnych informacji.

Projekt PEKA ma za zadanie ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego. Ma to na celu ułatwienie korzystania z transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego dostępności.

Miasto Poznań widząc rozwój gospodarczy i postępujące procesy społeczne, powodujące wzrost migracji wewnątrz aglomeracji poznańskiej, zdecydowało się na działania zmierzające do współpracy instytucjonalnej pomiędzy gminami powiatu poznańskiego, a miastem Poznań w zakresie komunikacji zbiorowej i sposobów obsługi obywateli. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w stolicy Wielkopolski  i okolicznych gmin jest propagowanie nowoczesnego transportu publicznego. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego, który ułatwi pasażerom dostęp do sieci sprzedaży biletów i dostarczy wielu potrzebnych informacji.

Projekt PEKA ma za zadanie ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego. Ma to na celu ułatwienie korzystania z transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego dostępności.

System PEKA daje możliwość jednoczesnego funkcjonowania kilku biletów komunikacyjnych. Pozwala to pasażerom korzystającym z wielu przewoźników na posiadanie biletów okresowych oraz tPortmonetki na jednej karcie. tPortmonetka  umożliwia opłacanie przejechanych przystanków podczas przejazdu.

Projekt obejmuje:

- zakup systemu centralnego i systemu transportowego, a w szczególności: kasowników, terminali w kabinach kierowców i motorniczych, kasowników w kabinach kierowców i motorniczych, czytników kontrolerskich z drukarką, czytników kart do kasowników kierowców i motorniczych, zaawansowanych czytników kart -  terminali sprzedaży do Punktów Sprzedaży Biletów oraz e-płatności w jednostkach samorządowych oraz integrację systemu,
- wydanie kart elektronicznych,
- przeprowadzenie działań organizacyjno-promocyjnych związanych z wydaniem kart,
- dostawę kart elektronicznych niespersonalizowanych (na okaziciela);
- reorganizację sieci sprzedaży biletów;
- wyposażenie stacjonarnych automatów biletowych w urządzenia do obsługi systemu PEKA wraz z integracją z systemem PEKA;
- wyposażenie parkomatów w terminale płatnicze oraz integrację z systemem PEKA.

Schowaj Czytaj więcej

PEKA to projekt dofinansowany ze środków unijnych

Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna" została podpisana w dniu 20 kwietnia 2010 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, a Miastem Poznań – Beneficjentem.
Na realizację zadania przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Zgodnie z zapisami Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie zawartego w dniu 23 grudnia 2015 r. całkowita wartość Projektu wynosi 43 839 969,23 zł, całkowite wydatki kwalifikowane to 34 761 890,06 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 29 043 559,14 zł, tj. 83,55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Bilet okresowy

System PEKA umożliwia wprowadzenie dużo bardziej elastycznej oferty biletów. Od 1 lipca najkrótszym okresem obowiązywania biletów sieciowych oraz trasowanych 6-przystankowych jest 14 dni. Każdy pasażer sam dopasuje do własnych potrzeb dłuższy okres ważności biletu - do 366 dni dla biletów sieciowych i do 90 dni dla biletów trasowanych. Nowością jest atrakcyjny cenowo Bilet Metropolitalny - to oferta specjalna dla osób, które mieszkają i płacą podatki na rzecz miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym.

tPortmonetka

Bardzo ważną funkcjonalnością systemu PEKA, dostępną od 1 lipca 2014 roku w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM Poznań jest możliwość opłacania przejazdów z konta tzw. tPortmonetki. Korzystając z tej funkcjonalności wnosimy opłaty za faktycznie przejechane przystanki. Będzie się to wiązało z koniecznością zbliżania karty do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Przykładając kartę  PEKA podczas wychodzenia z autobusu lub tramwaju system pobierze z konta tPortmonetki opłatę za liczbę przejechanych przystanków.

tPortmonetkę będzie można doładować w: w Punktach Obsługi Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży Biletów, nowych biletomatach stacjonarnych oraz przez Internet.

Wykorzystując tPortmonetkę możemy opłacić przejazd osobie nam towarzyszącej w podróży, korzystającej zarówno z biletu normalnego, jak i ulgowego.

Korzystając z tPortmonetki w pojazdach system potraktuje nasze przejazdy jako jedną podróż, kontynuując naliczanie opłat za każdy kolejny przejechany przystanek, jeśli przesiądziemy się maksymalnie do 3 razy oraz czas na każdą przesiadkę nie przekroczy 20 minut. Naliczanie opłat w wyżej opisany sposób dotyczy wyłącznie posiadacza imiennej karty PEKA lub pierwszej osoby korzystajacej z karty PEKA na okaziciela i nie obejmuje opłat za przejazd ponoszonych na rzecz współpasażerów.

Funkcja tPortmonetki na karcie PEKA stanowi pewnego rodzaju biletomat w kieszeni – posiadając na koncie tPortmonetki minimum 60 groszy mamy możliwość korzystania z transportu publicznego organizowanego przez ZTM Poznań.

Dzięki funkcji tPortmonetki na karcie PEKA można opłacić parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania korzystając z parkomatów w strefie Jeżyce oraz w części parkomatów zlokalizowanych w centrum miasta.

Wirtualny Monitor

Dzięki tej funkcjonalności można sprawdzić rzeczywisty czas przyjazdu tramwaju lub autobusu na konkretny przystanek. Jest on dostępny na dedykowanej do tej funkcjonalności stronie internetowej, gdzie można zaznaczyć przystanek z którego chcemy jechać oraz linię, która nas interesuje, a system pokaże nam rzeczywisty czas przyjazdu. Funkcjonalność ta jest doskonałym źródłem informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Niekwalifikowany Podpis Elektroniczny

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że  dla posiadaczy imiennych kart PEKA udostępniona została usługa podpisu elektronicznego PKI (z ang. Public Key Infrastructure). Posiadacze podpisu elektronicznego już od dzisiaj mają możliwość podpisywania dokumentów ZTM będącego częścią e-administracji.

W celu pozyskania podpisu elektronicznego należy przesłać (z adresu mailowego zarejestrowanego w systemie PEKA) na adres e-mail pki@peka.poznan.pl  oświadczenie w formacie:

Podpis elektroniczny
Imię i nazwisko: ……………………….…………………………………….……………………...............
Numer UID karty ( znajduje się na rewersie karty PEKA): ……………………………………….
Wyrażam zgodę na utworzenie elektronicznego klucza oraz certyfikatu szyfrującego.

W odpowiedzi na przesłaną informację otrzymają Państwo zaufany certyfikat urzędu oraz certyfikat Niekwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. W oddzielnym mailu zostanie przesłane hasło będące integralną częścią procesu użycia podpisu elektronicznego.

 Instrukcja korzystania z e-podpisu

System Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej to największy działający, ukierunkowany głównie na podwyższenie standardu obsługi transportu publicznego system sprzedażowo-obsługowy o najwyższym zaawansowaniu technologicznym w Polsce. Co ważne, PEKA nie jest systemem zamkniętym. To podstawowa zaleta, która umożliwia jego ciągły rozwój i doskonalenie zastosowanych rozwiązań informatycznych. W miarę pojawiania się nowych potrzeb w zmieniającym się otoczeniu jest i będzie on modyfikowany oraz rozwijany w taki sposób, aby w jak największym stopniu mógł sprostać wymaganiom mieszkańców Miasta Poznania, Aglomeracji Poznańskiej oraz pasażerów transportu publicznego.

Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność zyska Państwa zainteresowanie.
Przykładowe formularze:

Wnioski można składać bezpośrednio z formularza poprzez przycisk wyślij lub na adres mailowy wnioskiPKI@ztm.poznan.pl

Wniosek


Reklamacja

Odwołanie

Wniosek o likwidację konta/ katy PEKA

Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozkłożenie na raty opłaty dodatkowej

Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej

Skarga

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym

W przypadku problemów z otwarciem formularza należy formularz pobrać/ zapisać (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy) na dysku. Następnie formularz można wypełnić i wysłać.