Deklaracja dostępności portalu PEKA.


Deklaracja dostępności portalu PEKA/Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do https://www.peka.poznan.pl/web/portal/ serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-28.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31.


Deklaracja dostępności portalu PEKA/Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do https://www.peka.poznan.pl/web/portal/ serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-28.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Występują pojedyncze elementy utrudniające nawigację w tym niepoprawny kontrast oraz inne niezgodności
i wyłączenia stwierdzone w ramach audytu WCAG.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie audytu automatycznego zrealizowanego przez wykonawcę strony na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Makała,  a.makala@ztm.poznan.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 627 05 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,
na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59 60-770 Poznań.

Główne wejście do budynku jest od ul. Matejki. (wejście od frontu budynku) które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - prowadzą do niego cztery schody (cztery stopnie).

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono infografikę, z której strony obiektu znajduje się winda i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wejście dostosowane do potrzeb osób oraz winda dla niepełnosprawnych znajdują się na tyłach (dojście wzdłuż budynku od strony ul. Grottgera).

Przy windzie po prawej stronie zamontowano intercom poprzez który należy wezwać ochronę (pierwszy od góry przycisk z napisem „Ochrona – pomoc" z symbolem wózka inwalidzkiego).

Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie obsługiwania windy dla niepełnosprawnych oraz udzielą wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Zarówno Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM znajdują się
na parterze budynku. Recepcja – stanowisko ochrony obiektu znajduje się po lewej stronie od wejścia
do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Schowaj Pokaż

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkty Obsługi Klienta
informacje o godzinach otwarcia tutaj

Biuro Obsługi Klienta

informacje o godzinach otwarcia tutaj

Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44

pon. - pt. 7.30 - 20.00

 

Wyślij!