Regulamin korzystania z karty PEKA obowiązujący od 1 października 2016

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA Z POZNAŃSKIEJ

ELEKTRONICZNEJ KARTY AGLOMEARCYJNEJ

 

1. Cel regulaminu

Celem regulaminu jest określenie, ujednolicenie zasad i warunków korzystania
 z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w szczególności uwarunkowań dotyczących jej uzyskania i użytkowania oraz reklamacji.

...

Regulamin do pobrania  w formacie pdf

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA Z POZNAŃSKIEJ

ELEKTRONICZNEJ KARTY AGLOMEARCYJNEJ

 

1. Cel regulaminu

Celem regulaminu jest określenie, ujednolicenie zasad i warunków korzystania
 z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w szczególności uwarunkowań dotyczących jej uzyskania i użytkowania oraz reklamacji.

 

2. Zakres

1.1 Zakres podmiotowy

Regulamin obowiązuje Użytkowników kart PEKA oraz pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) .

3. Terminologia

Regulamin – niniejszy dokument.

Zarząd Transportu Miejskiego - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu – jednostka budżetowa Miasta Poznania, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań (zwana też jako ZTM).

Karta PEKA/karta – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, wieloaplikacyjna elektroniczna karta będąca między innymi nośnikiem biletów komunikacji miejskiej, informacji
o uprawnieniach do ulgowych / bezpłatnych przejazdów oraz funkcji płatniczej działającej na zasadzie przedpłaconej karty, tzw. karty prepaid. Pod hasłem PEKA rozumie się także inne karty elektroniczne z aktywną aplikacją systemu PEKA

POK - Punkt Obsługi Klienta ZTM, pełniący funkcję punktu sprzedaży i punktu informacyjnego oraz umożliwiający obsługę wniosków i wydawanie kart PEKA, a także obsługę reklamacji
w zakresie karty PEKA.

PSB – punkt sprzedaży biletów i doładowań tPortmonetki działający na zlecenie ZTM.

Konto użytkownika – elektroniczne konto zakładane przez Użytkownika w trakcie rejestracji wniosku o wydanie karty PEKA w wyniku wypełnienia odpowiednich pól formularza zawierających dane użytkownika albo w przypadku karty na okaziciela, zakładane automatycznie przy wydawaniu karty, umożliwiające w szczególności zweryfikowanie danych osobowych użytkownika, zastrzeżenie karty, złożenie wniosku o duplikat karty, sprawdzenie statusu wniosku po uprzednim zalogowaniu na stronie internetowej www.peka.poznan.pl.

SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu, której organizatorem i zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Zasady korzystania z SPP opisane są odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl.

tPortmonetka – aplikacja na karcie PEKA umożliwiająca opłacanie jednorazowych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM w Poznaniu, a pod warunkiem późniejszego (po doładowaniu tPortmonetki) dokonania przez danego użytkownika zmiany przeznaczenia punktów zapisanych na jego Koncie użytkownika - także  opłacenie postoju
w SPP.

Użytkownik – posiadacz karty PEKA.

Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wydanie karty PEKA.

Portal PEKA – serwis internetowy dostępny dla wszystkich z możliwością zalogowania się na indywidualne konto użytkownika (www.peka.poznan.pl).

Aplet PEKA – aplikacje karty umożliwiające korzystanie z funkcjonalności systemu PEKA.

Card Carrier – dokument wydawany razem z kartą zawierający informacje na temat użytkowania karty oraz w przypadku kart z Aplikacją Bankową niezbędny do wykupu środków z rachunku technicznego karty.

Numer UID karty – 10-cyfrowy numer znajdujący się na rewersie karty.

Aplikacja Bankowa – aplikacja umożliwiająca korzystanie z karty PEKA na zasadzie karty prepaid.

Komunikacja miejska – przewozy świadczone na zlecenie ZTM przez Operatorów w ramach regularnych linii komunikacyjnych, zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości rozkładami jazdy.

Program Premiowy – system premiowania posiadaczy imiennych kart PEKA, którzy za ich pośrednictwem korzystają z usług oferowanych przez Organizatora.

Bilet zastępczy – dokument tymczasowy wydawany przez ZTM w formie Zaświadczenia
z hologramem ZTM, który w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, stanowi dokument przewozu uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej.

 

4. Odpowiedzialność

   Dyrektor ZTM odpowiedzialny jest za:

   - zatwierdzenie Regulaminu

  Użytkownicy kart PEKA oraz pracownicy ZTM odpowiedzialni są za:

   - stosowanie się do zasad określonych w Regulaminie

 

5. Część ogólna:

5.1 Karta PEKA może zostać wydana w wersji:

1. karty imiennej - ze zdjęciem Użytkownika, z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wskazana personalnie na karcie;

2. karty imiennej z aplikacją bankową - szczegółowe regulacje związane z używaniem funkcji bankowej Karty PEKA opisane są w „Zasadach korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass" załączonych do karty PEKA w momencie jej wydawania;

3. karty na okaziciela - którą może posługiwać się dowolna osoba fizyczna.

5.2 Właścicielem karty PEKA jest Miasto Poznań.

5.3 Szczególnymi rodzajami karty PEKA są:

1. karta PEKA Junior - imienna karta wydawana osobom poniżej 13 roku życia
(nie posiadającym zdolności do czynności prawnych). Karty PEKA Junior nie posiadają aplikacji bankowej i funkcji podpisu elektronicznego. Posiadacz karty PEKA Junior do ukończenia 13 roku, życia nie ma możliwości przystąpienia do Programu Premiowego. Karta PEKA Junior wydawana jest na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego itp.) osoby poniżej 13 roku życia.

2. Karta PEKA Firma - karta na okaziciela wydawana pracodawcom opłacającym przejazdy swoich pracowników, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez ZTM, na mocy odrębnej umowy zawartej z ZTM.

5.4 Bilet okresowy imienny może zostać zapisany wyłącznie na imiennej karcie PEKA.

5.5 Na karcie na okaziciela nie ma możliwości zapisania ulg przysługujących w opłatach
za przejazdy.

5.6 Użytkowników karty PEKA obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej zarządzanej przez ZTM, w szczególności stosowne uchwały Rady Miasta Poznania oraz Regulamin Przewozów.

5.7 Nośnikiem apletu PEKA mogą być inne karty zbliżeniowe spełniające wymagania techniczne Systemu PEKA i zaakceptowane przez ZTM, nie będące własnością Miasta Poznań po złożeniu przez ich użytkownika wniosku i aktywacji danej karty w Systemie PEKA,
np.: Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) oraz Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (ELD).

5.8 Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jedną aktywną kartę PEKA imienną albo jeden imienny nośnik apletu PEKA (np. ELS, ELD).

5.9 W przypadku utraty bądź rezygnacji z karty, której właścicielem nie jest Miasto Poznań, wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne.

5.10 Karta PEKA ważna jest bezterminowo, za wyjątkiem bankowej aplikacji płatniczej, której termin ważności jest nadrukowany na karcie. Koniec daty ważności aplikacji bankowej nie oznacza utraty ważności pozostałych funkcji karty PEKA.

5.11 Aplikacja bankowa karty PEKA nie jest uruchamiana w momencie jej wydania. Aktywacja następuje na zasadach określonych w Zasadach korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass" załączonych do karty PEKA w momencie jej wydawania.

5.12 Ustala się zasady właściwego posługiwania się kartą PEKA:           

1. karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie
(np. dziurkować, obcinać, itp.);

2. karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych;

3. kartę należy przechowywać i używać z zachowaniem należytej staranności.

5.13 ZTM ustalając zasady właściwego posługiwania się kartą PEKA ma na uwadze również sytuacje polegające na niewłaściwym przechowywaniu i posługiwaniu się kartą PEKA
bez zachowania należytej staranności, a w szczególności przypadki zdarcia folii z karty, pęknięcia, wygięcia karty bądź inne uszkodzenia mechaniczne, które w procesie reklamacyjnym zostaną zakwalifikowane jako uszkodzenia karty z winy Użytkownika,
co w konsekwencji skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem reklamacji i pobraniem opłaty manipulacyjnej  za wydanie duplikatu karty w przypadku jego wyrabiania.

5.14 Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej zapisane na imiennej karcie PEKA nie są widoczne na wyświetlaczach czytników
w pojazdach i samoobsługowych terminalach w POK.

5.15 Zakończenie daty ważności zapisanych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie jest sygnalizowane przez urządzenia wymienione w punkcie 5.14, a po upływie terminu uprawnienia podczas podróży środkami komunikacji miejskiej czytnik w pojeździe w chwili zbliżenia karty PEKA pobierze za przejazd  z tPortmonetki opłatę normalną.

5.16 Datę ważności uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych można sprawdzić na stanowisku kasowym w POK oraz po zalogowaniu na koncie użytkownika w portalu PEKA.

5.17 Na karcie PEKA można równocześnie zapisać do 6 biletów okresowych oraz korzystać
z funkcji tPortmonetki.

5.18 Zakup biletu jest możliwy wyłącznie na kartę z aktywnym apletem PEKA. Aplet PEKA można aktywować wyłącznie w POK ZTM.

5.19 Zasady i warunki zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki przez Internet określono w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów dostępnym
na stronie www.peka.poznan.pl.

5.20 Płatność za jednorazowe i okresowe bilety komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki w biletomatach stacjonarnych może być realizowana kartą płatniczą
lub gotówką.

5.21 W celu otrzymania faktury VAT za zakupiony bilet/doładowanie tPortmonetki/przedpłatę, Klient powinien w terminie nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu zgłosić się do POK ZTM, bądź pobrać fakturę poprzez konto użytkownika. Faktura VAT wystawiana jest na podstawie przedłożonego przez Klienta paragonu, a w sytuacji jego braku, faktura jest wystawiana pod warunkiem, że ZTM posiada możliwość weryfikacji i identyfikacji zgłaszanej przez Klienta transakcji.

5.22 W przypadku likwidacji konta Użytkownika karty PEKA – tPortmonetki biletu okresowego, po zmarłym użytkowniku imiennej karty PEKA, osoba upoważniona przedstawia do wglądu w POK akt zgonu, wypełnia wniosek o likwidację karty PEKA, wówczas pracownik POK wypłaca środki z tPortmonetki, środki za niewykorzystaną część biletu okresowego - pomniejszone o opłatę manipulacyjną 10 zł i pracownik POK zastrzega kartę w systemie.

5.23 W przypadku, gdy reklamacja dotycząca karty PEKA została uwzględniona z winy ZTM, na pisemny wniosek Użytkownika karty PEKA, ZTM dokona zwrotu kosztów poniesionych w trakcie rozpatrywania reklamacji na przejazdy w komunikacji miejskiej i udokumentowanych wyłącznie do wysokości ceny biletu dobowego normalnego lub jeśli Reklamujący posiada uprawnienia do ulgi, ulgowego za każdą dobę, za okres od dnia złożenia reklamacji do dnia uzyskania reklamowanego lub nowego nośnika karty PEKA.,

5.24 ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane utratą środków zgromadzonych
na tPortmonetce lub biletu okresowego na uszkodzonej lub utraconej karcie PEKA
do momentu jej zastrzeżenia.

5.25 ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym bądź niezgodnym
z przeznaczeniem użytkowaniem karty PEKA lub powstałe na skutek nieprawidłowego wykonywania operacji przy użyciu karty PEKA.

5.26 ZTM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwego działania urządzeń,
za których sprawność odpowiada.

5.27 Użytkownik, który nie posiada biletu zastępczego, od momentu zastrzeżenia utraconej karty PEKA do odtworzenia biletu okresowego zobowiązany jest uiszczać opłatę za przejazd zgodnie z obowiązującą taryfą.

5.28 Użytkownik karty PEKA ma prawo do wykupienia pieniądza elektronicznego z funkcji płatniczej karty PEKA. Użytkownik zgłaszający żądanie wykupu pieniądza elektronicznego z funkcji płatniczej karty PEKA zobowiązany jest do stawienia się w Oddziale Banku Zachodniego WBK i wypełnienia formularza zwrotu równowartości jednostek pieniądza elektronicznego pozostałych na karcie, zwrotu karty oraz Card-carriera (dokument do którego dołączona była karta). W przypadku żądania zwrotu środków w następstwie utraty karty PEKA istnieje konieczność zwrotu wyłącznie Card–carriera. W przypadku zgłaszania żądania wykupu Bank pobierze prowizję wskazaną w Zasadach korzystania z karty MasterCard PayPass (obowiązującymi dla funkcji płatniczej karty PEKA), umniejszając stosownie kwotę stanowiącą równowartość wykupu.

5.29 Użytkownik karty PEKA zgłaszający żądanie wykupu w Oddziale Banku Zachodniego WBK przyjmuje do wiadomości, że wykup pieniądza elektronicznego wiąże się z koniecznością zwrotu karty w Oddziale Banku. Wyrobienie nowej karty PEKA jest obciążone opłatą manipulacyjną za wydanie kolejnej karty. W tym przypadku, w celu wydania kolejnej imiennej karty PEKA, Użytkownik karty zgłasza się do ZTM.

 

6. Zasady wydawania i korzystania z imiennej karty PEKA

6.1 Karta PEKA imienna to karta ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem Użytkownika, z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności
 do czynności prawnych, wskazana personalnie na karcie. Karta może posiadać aplikację bankową.

6.2 Wniosek o wydanie karty PEKA można złożyć:

1. w dowolnym POK w formie wypełnionego i podpisanego formularza;

2. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, podczas rejestracji na stronie internetowej www.peka.poznan.pl.

6.3 Składając wniosek o wydanie karty PEKA w formie papierowej należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania w tym numer domu, mieszkania, kod pocztowy (dane kontaktowe np. nr. tel., adres indywidualny, inny dla każdego złożonego wniosku e-mail – opcjonalnie), numer punktu, w którym karta PEKA będzie wydana Wnioskodawcy lub osobie przez niego wskazanej na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku wniosku składanego w postaci formularza elektronicznego podanie adresu e-mail jest obowiązkowe.

6.4 W przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL, składający wniosek zamiast numeru PESEL podaję datę urodzenia.

6.5 Warunkiem przyjęcia wniosku w formie papierowej jest podpis Wnioskodawcy
lub osoby upoważnionej pod wymaganymi we wniosku oświadczeniami. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach zawartych we wniosku
 o wydanie karty PEKA. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi ZTM.

6.6 Do wniosku należy załączyć czytelne zdjęcie w formacie legitymacyjnym 40x50 mm lub 35x45 mm z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, na jasnym tle,
 bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna
być widoczna w całości i zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. Odstępstwa w tym zakresie będą uwzględnianie w oparciu o zasady dotyczące wydawania dowodu osobistego.

6.7 Niekompletny lub błędnie wypełniony i złożony wniosek nie zostanie rozpatrzony.

6.8 Wniosek o wydanie karty PEKA złożony w wersji papierowej jest skanowany
na miejscu przez pracownika POK i zwracany Wnioskodawcy wraz ze zdjęciem. Jednocześnie po zarejestrowaniu wniosku w Systemie PEKA i po weryfikacji poprawności jego wypełnienia przez pracownika POK, stanowi potwierdzenie złożenia wniosku.

6.9 W przypadku wypełniania wniosku składanego elektronicznie, zdjęcie należy załączyć, jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG. Wymogi dotyczące zdjęcia w przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną są identyczne jak w przypadku wniosku papierowego.

6.10 Zdjęcie w formie elektronicznej jest przechowywane w zbiorze danych osobowych PEKA do czasu naniesienia zdjęcia na imienną Kartę PEKA. Po naniesieniu na kartę zdjęcie jest usuwane ze zbioru danych osobowych PEKA.

6.11 Użytkownicy kart PEKA mogą korzystać z usługi podpisu elektronicznego,
po uprzednim złożeniu drogą elektroniczną wymaganego oświadczenia. Informacje dotyczące usługi niekwalifikowanego podpisu elektronicznego znajdują się na stronie www.peka.poznan.pl

6.12 Po złożeniu wniosku o wydanie karty PEKA, wnioskodawca otrzymuje dostęp
 do konta Użytkownika w systemie PEKA i po odebraniu imiennej karty PEKA nabywa możliwość logowania się do portalu dla klientów PEKA.

6.13 Każdy Użytkownik po zalogowaniu się na koncie Użytkownika może w szczególności: sprawdzać status wniosku, edytować wybrane dane osobowe, zastrzec kartę, złożyć wniosek o duplikat karty, zakupić bilet, doładować tPortmonetkę, wydrukować/pobrać fakturę za zrealizowaną transakcję oraz złożyć reklamację, sprawdzić historię doładowań, zweryfikować aktualny stan salda tPortmonetki oraz historii wykorzystania punktów zapisanych na koncie Użytkownika.

6.14 Kartę PEKA można odebrać we wskazanym we wniosku POK po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca poda we wniosku indywidualny adres e –mail zostanie poinformowany drogą elektroniczną, że karta jest gotowa do odbioru. Indywidualny adres e-mail może zostać wykorzystany w Systemie PEKA tylko raz.

6.15 Kartę może odebrać Wnioskodawca lub osoba trzecia po przedstawieniu upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia oraz podpis Wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty (załącznik nr 1) oraz okazaniu dokumentu tożsamości.

6.16 Karta PEKA zostanie wydana po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości
 i stwierdzeniu zgodności danych osobowych z danymi podanymi w złożonym wniosku.

6.17 Karta PEKA może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały
 na niej zapisane.

6.18 W przypadku nieodebrania karty w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie w wybranym podczas składania wniosku POK, kartę można odebrać w Biurze Obsługi Klienta ZTM przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

6.19 Na pisemny wniosek klienta, nieodebrana w terminie 40 dni kalendarzowych karta, może zostać przesłana do wskazanego przez Wnioskodawcę POK ZTM.

6.20 Wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne.

6.21 Za wydanie duplikatu karty PEKA jest pobierana opłata manipulacyjna
 w wysokości 21 zł, za wyjątkiem określonym w punkcie 6.27 niniejszego regulaminu. Złożenie wniosku o duplikat przez Portal PEKA zawsze skutkuje opłatą manipulacyjną 21 zł.

6.22 W przypadku wymiany karty na nową z uwagi na zmianę nazwiska przez właściciela karty PEKA, po uprzednim zastrzeżeniu dotychczasowej karty PEKA, wystawiana
 jest nowa karta i pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.

6.23 Jeżeli klient wnioskuje o zmianę danych nadrukowanych na karcie PEKA,
 po uprzednim zastrzeżeniu dotychczasowej karty PEKA, wystawiana jest nowa karta
 i pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.

6.24 Szczegółowe regulacje związane z używaniem karty PEKA z aplikacją bankową opisane są w „Zasadach korzystania z Karty prepaid Master Card PayPass" dostarczanych w momencie wydawania Karty.

6.25 W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży) lub uszkodzenia karty PEKA,Użytkownik karty, który korzysta z aplikacji bankowej jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia funkcji płatniczej karty w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej Banku Zachodniego WBK pod numerem telefonu: 19999 lub + 48 61 81 19999 (opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora). Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego zasilania karty ani dalszego dokonywania transakcji przy jej użyciu. Po zastrzeżeniu karty, Użytkownik ma prawo zgłosić żądanie wykupu pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie, zgodnie z Zasadami korzystania z karty MasterCard PayPass (obowiązującymi
dla funkcji płatniczej karty PEKA).

6.26W przypadku wyrobienia nowej karty PEKA z aplikacją bankową, ze względu
 na koniec ważności terminu aplikacji bankowej na dotychczas użytkowanej karcie PEKA, pobierana jest opłata manipulacyjna 21 zł.

6.27 W przypadku wymiany karty PEKA z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie
 z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej związanej z wystawieniem kolejnej karty.

6.28 W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty PEKA, Użytkownik bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia, zobowiązany jest złożyć wniosek o zastrzeżenie karty osobiście w POK ZTM albo przez Portal PEKA.

6.29 Zastrzeżenie karty PEKA powoduje brak możliwości dalszego jej zasilania
 i korzystania z tPortmonetki oraz korzystania z pozostałych funkcji. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.

6.30 W przypadku uszkodzenia karty PEKA użytkownik bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia, powinien złożyć reklamację w POK
oraz pozostawić uszkodzoną kartę wraz ze zdjęciem.

6.31 W przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe działanie karty PEKA spowodowane
 jest niewłaściwym użytkowaniem, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

6.32 W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty PEKA, na której
 był zapisany ważny bilet okresowy, Użytkownik ma prawo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta ZTM ul. Matejki 59 w Poznaniu, bilet zastępczy ważny nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu, jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy.

6.33 Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest złożenie wniosku o zastrzeżenie utraconego nośnika oraz wykazanie swojej tożsamości poprzez: okazanie dokumentu tożsamości, a w przypadku braku lub utraty dokumentów tożsamości okazanie dokumentu potwierdzającego utratę dokumentów, a w przypadku braku takich dokumentów poprzez sporządzenie oświadczenia potwierdzającego dane Użytkownika
 z potwierdzeniem tożsamości przez osobę trzecią na podstawie jej dokumentu tożsamości.

6.34 Po otrzymaniu nowej karty PEKA odtwarza się znajdujące na utraconej karcie, bilet okresowy (o ile jego data ważności nie skończyła się przed datą wydania nowej Karty PEKA), stan tPortmonetki, stan punktów Programu Premiowego.

6.35 Każdorazowo po doładowaniu karty PEKA w POK, PSB, biletomacie stacjonarnym
istnieje możliwość otrzymania dowodu zakupu, który jest podstawą reklamowania transakcji. W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji
jest przedłożenie potwierdzenia wykonania przelewu w formie wydruku lub załączonego pliku w formacie pdf. w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

 

7. Zasady wydawana i korzystania z karty PEKA Junior

7.1 Karta PEKA Junior to imienna karta wydawana osobom poniżej 13 roku życia
 na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

7.2 Karty PEKA Junior są pozbawione aplikacji bankowej oraz funkcji podpisu elektronicznego, nie są objęte Programem Premiowym.

7.3 Po ukończeniu 13 roku życia użytkownik karty PEKA Junior nie jest zobowiązany do jej wymiany.

7.4 Za wydanie duplikatu karty PEKA Junior lub zmiany z PEKA Junior na PEKA imienna jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.

7.5 W przypadku wymiany karty PEKA Junior z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie
z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej związanej z wystawieniem kolejnej karty.

7.6 Imienna karta PEKA Junior może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.

7.7 W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) powinien złożyć wniosek o zastrzeżenie karty osobiście
 w POK albo przez portal PEKA.

7.8 W przypadku uszkodzenia karty przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) powinien złożyć reklamację w POK oraz pozostawić uszkodzoną kartę wraz
ze zdjęciem.

7.9 Zastrzeżenie karty PEKA Junior, powoduje brak możliwości dalszego jej zasilania i korzystania z tPortmonetki oraz korzystania z pozostałych funkcji. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.

7.10 W przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe działanie karty PEKA Junior spowodowane jest niewłaściwym użytkowaniem reklamacja nie zostanie uwzględniona.

7.11 W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty PEKA Junior, na której był zapisany ważny bilet okresowy, Użytkownik ma prawo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta ZTM bilet zastępczy ważny nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu, jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy.

7.12 Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest okazanie dokumentu tożsamości, a w przypadku braku lub utraty dokumentów tożsamości okazanie dokumentu potwierdzającego utratę dokumentów tożsamości, a w przypadku braku takich dokumentów, poprzez sporządzenie oświadczenia potwierdzającego dane Użytkownika z potwierdzeniem tożsamości przez osobę trzecią lub przedstawiciela ustawowego
na podstawie jej dokumentu tożsamości.

7.13 Po otrzymaniu nowej karty istnieje możliwość odtworzenia znajdującego się na utraconej karcie, biletu okresowego, o ile jego data ważności nie skończyła się przed datą wydania nowej karty PEKA Junior oraz stanu tPortmonetki.

7.14 Każdorazowo po doładowaniu karty PEKA w POK, PSB, biletomacie stacjonarnym jest możliwość otrzymania dowodu zakupu, który jest podstawą reklamowania transakcji.
W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji jest przedłożenie potwierdzenia wykonania przelewu w formie wydruku lub załączonego pliku w formacie pdf. w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

 

8. Zasady wydawania i korzystania z Karty PEKA Firma

8.1 Karta PEKA Firma umożliwia zakup biletu w ramach oferty PEKA Firma 
pracodawcom, chcącym zapewnić swoim pracownikom przejazdy, np. w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, na mocy umowy lub porozumienia zawartego
 z ZTM.

8.2 Karta PEKA Firma służy:

1. jako nośnik okresowych biletów pracowniczych sprzedawanych przez
ZTM pracodawcom zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez ZTM;

2. do opłacania przejazdów lokalnym transportem zbiorowym za pomocą tPortmonetki;

3. do opłacania parkowania w SPP za pomocą tPortmonetki pod warunkiem późniejszego (po doładowaniu tPortmonetki) dokonania przez Użytkownika zmiany przeznaczenia punktów zapisanych na jego Koncie użytkownika.

8.3 W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z ZTM (osobiście bądź drogą elektroniczną) na minimum 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletów i przekazać następujące informacje, niezbędne do sporządzenia projektu umowy: pełne dane firmy/instytucji, osoby upoważnione do podpisania umowy, osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową, liczba pracowników, dla których sprzedane mają być bilety, informacje
nt. rodzaju wybranych biletów i okresu ich ważności, informacja dotycząca umieszczenia  logotypu bądź jego braku – umieszczenie logotypu na karcie jest bezpłatne, logotyp należy przesłać w pliku w formacie jpg, dane niezbędne do wystawienia faktury. Umowa zawarta pomiędzy ZTM a pracodawcą, określa warunki przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłatę.

8.4 Wydanie pierwszej karty PEKA Firma dla pracodawców jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty PEKA Firma pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł,
za wyjątkiem określonym w punkcie 8.5 niniejszego regulaminu.

8.5 W przypadku wymiany karty PEKA Firma z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej związanej z wystawieniem kolejnej karty.

8.6 Zastrzeżenie karty PEKA Firma, powoduje brak możliwości dalszego jej zasilania
 i korzystania z tPortmonetki oraz korzystania z pozostałych funkcji karty. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.

8.7 W przypadku uszkodzenia karty PEKA Firma reklamację i wniosek o duplikat karty
 w formie papierowej składa pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy, z którym ZTM zawarł umowę. Zgłoszeniu i zastrzeżeniu podlegają tylko uszkodzenia uniemożliwiające korzystanie z karty (uszkodzenia chipa itp.).

8.8 W przypadku utraty karty PEKA Firma kartę zastrzega oraz wniosek o duplikat karty składa pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy, z którym ZTM zawarł umowę.

8.9 W przypadku opisanym powyżej reklamujący powinien wraz z reklamacją w POK pozostawić uszkodzoną kartę.

8.10 W przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe działanie karty PEKA spowodowane jest niewłaściwym użytkowaniem karty, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

8.11 W przypadku kart zagubionych, na których znajdują się środki na tPortmonetce, lub bilet okresowy, co do których pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy zgłosi wniosek o jej zastrzeżenie, środki oraz bilet z utraconej karty zostaną przeniesione
na duplikat PEKA Firma.

 

9. Zasady wydawania i korzystania z Karty PEKA na okaziciela

9.1 Kartą PEKA na okaziciela może posługiwać się dowolna osoba fizyczna o pełnej
 lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Może być użytkowana przez wielu Użytkowników.

9.2 Opłata za wydanie Karty PEKA na okaziciela wynosi 27 złotych. W skład opłaty wchodzi: kwota kaucji w wysokości 12 złotych oraz kwota 15 złotych przedpłaty
 na tPortmonetkę.

9.3 Na karcie PEKA na okaziciela nie ma możliwości zapisania uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

9.4 Istnieje możliwość opłacania ulgowych przejazdów z tPortmonetki za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi. W tym celu przed zbliżeniem karty do kasownika
 w pojeździe należy wybrać przycisk +U oraz odpowiednią ilość biletów, za które dokonuje się opłaty.

9.5 W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia, problemów technicznych Użytkownik karty na okaziciela bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia, składa reklamacje karty osobiście w POK, przedkładając dokumenty zakupu takiej karty w postaci Card Carrier wydawanego razem z kartą
lub potwierdzenie zasilania karty.

9.6 W przypadku braku dokumentów zakupu lub dokumentów potwierdzających zasilenie karty, reklamacje nie będą rozpatrywane, nie zostanie dokonany zwrot środków zapisanych na reklamowanej karcie na kolejną kartę.

9.7 W przypadku uszkodzenia i problemów technicznych z kartą Użytkownik powinien pozostawić uszkodzoną kartę w POK.

9.8 Użytkownik reklamujący kartę PEKA na okaziciela zobowiązany jest do wskazania danych niezbędnych do rejestracji złożonej reklamacji w szczególności imienia
 i nazwiska oraz adresu do korespondencji pocztą tradycyjną.

9.9 W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty PEKA na okaziciela
ZTM nie wydaje zaświadczeń uprawniających do korzystania ze środków miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, w przypadku kiedy uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkownika karty PEKA.

9.10 W przypadku zwrotu przez Użytkownika karty PEKA na okaziciela uszkodzonej, zniszczonej, uniemożliwiającej jej powtórne użytkowanie, zobowiązany jest uregulować kwotę stanowiącą ujemną wartość tPortmonetki (debet) zapisaną na karcie w momencie jej zwrotu oraz traci uprawnienia do zwrotu kaucji, o której mowa w punkcie 9.2.

 

10. tPortmonetka

10.1 tPortmonetka przeznaczona jest do opłacania przejazdów jednorazowych na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM.

10.2 Doładowanie tPortmonetki odbywa się poprzez wpłatę (przedpłatę) środków pieniężnych na rachunek ZTM. Wraz z dokonaną przedpłatą na Koncie użytkownika zapisane zostają punkty, odpowiednio do wysokości dokonanej wpłaty
 (1 punkt = 1 złoty), służące do wykorzystania i rozliczenia dokonanej przedpłaty.

10.3 Maksymalna liczba punktów (stan konta) na tPortmonetce wynosi 300 co odpowiada            kwocie 300 zł.

10.4 Minimalna kwota jednorazowego doładowania tPortmonetki wynosi 1 zł
 z zastrzeżeniem punktu 10.3 niniejszego Regulaminu. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.

10.5 Doładowanie tPortmonetki można zrealizować:

a) w POK;

b) w PSB;

c) w biletomatach stacjonarnych;

d) poprzez portal PEKA.

10.6 Użytkownik karty PEKA może sprawdzić stan tPortmonetki w czytnikach
PEKA, po zalogowaniu na portalu PEKA oraz w POK, PSB i biletomatach stacjonarnych.

10.7 W przypadku powtórnego wydania imiennej karty PEKA, karty PEKA Firma
 lub duplikatu karty PEKA, środki tPortmonetki z poprzedniej karty są przenoszone
 na nowy nośnik.

10.8 Każdorazowe doładowanie tPortmonetki uznaje się za uiszczenie przez Użytkownika zaliczki na poczet opłat za przejazdy na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM. Dopuszcza się możliwość późniejszego dokonania przez Użytkownika zmiany przeznaczenia punktów zapisanych na Koncie użytkownika. Zmiany dokonuje
 się w celach i w sposób wskazany w punkcie 10.9, 10.10 albo 10.11 niniejszego Regulaminu.

10.9 Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z przeznaczenia punktów zapisanych na swym Koncie użytkownika na cel określony w punkcie 10.1 niniejszego Regulaminu i uzyskać zwrot ich równowartości. Zwrotu dokonuje się za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł niezależnie od ilości środków zgromadzonych na karcie. Środki wypłacane są niezwłocznie w formie wypłaty gotówkowej w dowolnym POK. Zwrot taki uznaje się za zwrot zaliczki uiszczonej na poczet przejazdów jednorazowych na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM.

10.10 Użytkownik karty PEKA zgłaszający żądanie zwrotu środków w związku z likwidacją konta (w przypadku likwidacji konta wydanie kolejnej karty PEKA według zasad określonych w punktach 6.3-6.12 oraz 7.1 niniejszego Regulaminu wraz z wniesieniem opłaty za duplikat karty w przypadku imiennej karty PEKA, karty PEKA Junior) powinien zgłosić się do wybranego POK oraz zwrócić się z pisemnym wnioskiem o likwidację konta i zwrot przedpłaty wynikającej z pozostałych punktów zgromadzonych na tPortmonetce.

10.11 Użytkownik może zrezygnować z dalszego przeznaczenia punktów zapisanych na swym Koncie użytkownika na cel określony w punkcie 10.1 niniejszego Regulaminu i przeznaczyć je w całości lub wybranej przez siebie części na opłacenie postoju w SPP. Zmiany przeznaczenia punktów Użytkownik dokonuje poprzez opłacenie postoju za pomocą karty PEKA w parkomacie znajdującym się w SPP i umożliwiającym dokonanie takiej operacji.
W takim wypadku uznaje się, iż w chwili dokonania zmiany przeznaczenia punktów, uiszczona uprzednio zaliczka na poczet przejazdów jednorazowych na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM, zostaje Użytkownikowi w odpowiedniej części zwrócona, a kwota zwrotu zaliczona zostaje na poczet opłaty za postój w SPP.

10.12 Zasady opłacania przejazdów jednorazowych za pomocą tPortmonetki na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM są uregulowane w Regulaminie Przewozów ZTM.

10.13 Zasady opłacania postoju w SPP z wykorzystaniem karty PEKA opisane są w regulaminie Strefa Płatnego Parkowania SPP dostępnym na stronie http://zdm.poznan.pl.

 

11. Reklamacje

11.1 Wnioski reklamacyjne dotyczące działania karty PEKA, tPortmonetki, Programu Premiowego mogą być składane ustnie do protokołu bądź pisemnie w Biurze Obsługi Klienta ZTM przy ulicy Matejki 59 w Poznaniu lub w formie pisemnej w dowolnym POK lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl, www.peka.poznan.pl lub na adres elektroniczny: ztm@ztm.poznan.pl, bądź listownie
na adres Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59.

11.2 Podstawą składania reklamacji transakcji jest wydawany każdorazowo
po doładowaniu karty PEKA w POK, PSB, dowód zakupu w przypadku biletomatu stacjonarnego potwierdzenie zakupu.

11.3 W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji jest przedłożenie potwierdzenia transakcji.

11.4 Reklamacje dotyczące opłat przy użyciu tPortmonetki można składać w okresie 12 miesięcy od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

11.5 Reklamacja złożona powtórnie, a oparta na tym samym stanie faktycznym nie będzie skutkować zmianą rozstrzygnięcia.

11.6 W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną, należy stosowne dokumenty dołączyć w postaci skanu.

11.7 W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, ZTM może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

11.8 W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonywanej w POK/PSB/biletomacie stacjonarnym lub poprzez portal PEKA, ZTM rozpatrzy reklamację niezwłocznie,
nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od agenta rozliczeniowego lub innego podmiotu pośredniczącego w transakcji, czas rozpatrzenia może się wydłużyć. W tym przypadku reklamujący, przed upływem terminu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie poinformowany o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

 

12. Postanowienia końcowe

12. ZTM zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.

12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Upoważnienie do odbioru imiennej Karty PEKA znajdziesz tutaj

Załacznik nr 2 – Wyciąg niniejszego Regulaminu, wersja na stronę internetową znajdziesz tutaj

Załacznik nr 3 – zasady wykonywania transferu znajdziesz tutaj

 

14. Dokumenty związane

 - Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób
 i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym  transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego.

 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania ws ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Regulamin internetowej sprzedaży biletów został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 - Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

 

15. Opis / Uzasadnienie zmian

Określenie i ujednolicenie zasad i warunków korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA), a w szczególności warunków jej uzyskania, użytkowania.

Regulamin do pobrania  w formacie pdf

.

Schowaj Czytaj więcej

Regulamin Programu Premiowego

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej został wprowadzony Zarządzeniem nr 850/2015/P Prezydenta Miasta Poznania w dniu 14 grudnia 2015r.

Regulamin do pobrania  w formacie pdf.

Więcej infromacji nt. Programu Premiowego PEKA znajdziesz tutaj.

Regulamin sprzedaży biletów przez Internet

Regulamin internetowej sprzedaży biletów został wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 2014r.

Regulamin jest do pobrania  w formacie pdf.

Dzięki tej funkcjonalności w łatwy sposób można kupić bilet okresowy. A ponadto zarządzać swoim kontem, sprawdzać okres ważności posiadanych biletów oraz historię zakupów.

Przypominamy, że bilety zakupione przez Internet należy aktywować . Aktywacja następuje za pomocą samoobsługowego terminala w Punkcie Obsługi Klienta  lub czytnika w pojeździe i jest możliwa po upływie dwóch godzin od daty potwierdzenia operacji przez dostawcę usług elektronicznych. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu", a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika. Kartę można wyjąć po otrzymaniu informacji na wyświetlaczu o doładowaniu karty. Jest to bardzo istotne, ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny.

Regulamin korzystania z karty PEKA obowiązujący do 30 września 2016r.

Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej został wprowadzony Zarządzeniem nr 41/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2014r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2014r. Regulamin jest  dostępny do pobrania  w formacie pdf.

 

Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej
wprowadzony Zarządzeniem nr 41/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2014r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2014r.

§1
Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest określenie zasad i warunków korzystania z karty PEKA, a w szczególności jej uzyskania i użytkowania
 2. ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu – jednostka budżetowa Miasta Poznania, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
 3. Karta PEKA/karta – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, wieloaplikacyjna elektroniczna karta będąca między innymi nośnikiem biletów komunikacji miejskiej, informacji o uprawnieniach do ulgowych/bezpłatnych przejazdów oraz z opcją funkcji płatniczej działającej na zasadzie przedpłaconej karty tzw. karty prepaid
 4. POK - Punkt Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, pełniący funkcję punktu sprzedaży i punktu informacyjnego oraz umożliwiający obsługę wniosków i wydawanie Kart PEKA, a także obsługę reklamacji w zakresie Karty PEKA.
 5. PSB – punkt sprzedaży biletów i doładowań tPortmonetki działający na zlecenie ZTM
 6. Konto – elektroniczne konto zakładane przez Użytkownika w trakcie rejestracji wniosku o wydanie Karty PEKA w wyniku wypełnienia odpowiednich pól formularza zawierających dane użytkownika albo, w przypadku karty na okaziciela, zakładane automatycznie przy wydawaniu karty, umożliwiające w szczególności zweryfikowanie danych osobowych użytkownika, zastrzeżenie karty, złożenie wniosku o duplikat karty, sprawdzenie statusu wniosku po uprzednim zalogowaniu na stronie internetowej www.peka.poznan.pl  
 7. SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu, której organizatorem i zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Zasady korzystania z SPP opisane są odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl
 8. tPortmonetka – aplikacja na Karcie PEKA umożliwiająca opłacanie jednorazowych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz opłacenie postoju w SPP.
 9. Użytkownik – posiadacz Karty PEKA.
 10. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wydanie Karty PEKA.
 11. Portal PEKA – serwis internetowy dostępny dla zarejestrowanych użytkowników Karty PEKA pod adresem www.peka.poznan.pl
 12.  Aplet PEKA – aplikacje karty umożliwiające korzystanie z funkcjonalności systemu PEKA.

§2
Część ogólna

 

 1. Karta PEKA może zostać wydana w jednej z wersji:  - imiennej, ze zdjęciem Użytkownika  z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wskazana personalnie  na karcie, która może posiadać aplikację bankową  - na okaziciela, którą może posługiwać się dowolna osoba fizyczna.
 2. Szczególnymi rodzajami karty PEKA są:  - Karta PEKA Junior – imienna karta wydawana osobom poniżej 13 roku życia (nie posiadającym zdolności do czynności prawnych). Karty PEKA Junior są pozbawione funkcji płatniczej oraz funkcji podpisu elektronicznego. Karta PEKA Junior wydawana jest na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego itp.).  - Karta PEKA Firma – karta na okaziciela wydawana pracodawcom opłacającym przejazdy swoich pracowników, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez ZTM, na mocy odrębnej umowy zawartej z ZTM.
 3. Bilet okresowy imienny może zostać zapisany wyłącznie na imiennej Karcie PEKA.
 4. Bilet okresowy na okaziciela może zostać zapisany wyłącznie na Karcie PEKA na okaziciela. Na karcie na okaziciela nie ma możliwości zapisania przysługujących ulg w opłatach za przejazdy.
 5. Szczegółowe regulacje związane z używaniem funkcji płatniczej Karty PEKA opisane są w „Zasadach korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass" załączonych do karty PEKA w momencie jej wydawania.
 6. Właścicielem Karty PEKA jest Miasto Poznań.
 7. Użytkowników Karty PEKA obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z publicznej komunikacji miejskiej zarządzanej przez ZTM w Poznaniu, w szczególności stosowne uchwały Rady Miasta Poznania oraz regulamin przewozów.
 8. Nośnikiem apletu PEKA mogą być inne karty zbliżeniowe spełniające wymagania techniczne Systemu PEKA, po złożeniu przez ich użytkownika wniosku o aktywację danej karty w Systemie PEKA, jak: Elektroniczna Legitymacja Studencka oraz Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (ELS i ELD). 
 9. Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jedną aktywną Kartę PEKA imienną albo jeden imienny nośnik biletów elektronicznych (np. ELS, ELD).
 10. Karta PEKA ważna jest bezterminowo, za wyjątkiem bankowej aplikacji płatniczej, której termin ważności jest nadrukowany na karcie.  

§3
Zasady wydawania karty
 

 1. Wniosek o wydanie Karty PEKA można złożyć:  - w dowolnym POK w formie wypełnionego i podpisanego formularza;  - drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, podczas rejestracji  na stronie internetowej www.peka.poznan.pl.
 2. Składając wniosek o wydanie Karty PEKA należy podać dane osobowe ( imię, nazwisko, PESEL), adres zamieszkania, dane kontaktowe, numer punktu, w którym Karta PEKA będzie wydana Wnioskodawcy. W przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL, należy podać datę urodzenia.
 3. Warunkiem przyjęcia wniosku w formie papierowej jest podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej pod wymaganymi we wniosku oświadczeniami.
 4. Wnioski rejestrowane drogą elektroniczną wymagają potwierdzenia za pomocą kliknięcia w automatycznie generowany link wysyłany na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ze względu na to, że adres poczty elektronicznej stanowi  identyfikator klienta podczas logowania, musi być unikalny dla każdego użytkownika.
 5. Do wniosku należy załączyć czytelne zdjęcie legitymacyjne w formacie 40x50 mm lub 35x45 mm z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wypełniania wniosku składanego elektronicznie, zdjęcie należy załączyć jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG.  
 6. Wniosek o wydanie Karty PEKA złożony w wersji papierowej jest skanowany na miejscu przez pracownika POK i zwracany Wnioskodawcy wraz ze zdjęciem. Jednocześnie po zarejestrowaniu w Systemie PEKA i potwierdzeniu przez pracownika POK, stanowi potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Zdjęcie w formie elektronicznej jest przechowywane w zbiorze danych osobowych PEKA do czasu naniesienia zdjęcia na Kartę PEKA. Po naniesieniu na kartę zdjęcie jest usuwane ze zbioru danych osobowych PEKA.
 8. Po zarejestrowaniu i złożeniu wniosku o wydanie Karty PEKA, Wnioskodawca otrzymuje  dostęp do elektronicznego konta w systemie PEKA i po odebraniu Karty PEKA nabywa możliwość logowania się portalu dla klientów PEKA. Każdy Użytkownik karty po zalogowaniu się  może w szczególności sprawdzać status wniosku, edytować wybrane dane osobowe, zastrzec kartę, złożyć wniosek o duplikat karty, zakupić bilet, doładować tPortmonetkę oraz złożyć reklamację.
 9. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach zawartych we wniosku o wydanie Karty PEKA. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi ZTM.
 10. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 11. Imienną Kartę PEKA można odebrać we wskazanym we wniosku POK po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Imienna Karta PEKA zostanie wydana po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości i stwierdzeniu zgodności danych osobowych ze złożonym wnioskiem. Odebrana karta imienna powinna zostać podpisana przez Użytkownika karty w miejscu wskazanym na rewersie karty. Kartę należy odebrać we wskazanym we wniosku POK. W przypadku nieodebrania karty w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie,  kartę można odebrać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Matejki 59.
 12. Wydanie pierwszej imiennej Karty PEKA oraz karty PEKA Firma jest bezpłatne.
 13. Opłata za wydanie Karty PEKA na okaziciela wynosi 27 złotych. W skład opłaty wchodzi: kwota kaucji w wysokości 12 złotych oraz kwota 15 złotych przedpłaty na tPortmonetkę.
 14. Za wydanie duplikatu imiennej karty PEKA oraz duplikatu karty PEKA Firma jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.
 15. Za wydanie biletu zastępczego pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł.
 16. Zwrot kaucji w pobranej wysokości następuje w przypadku zwrotu nieuszkodzonej karty PEKA na okaziciela lub biletu zastępczego w POK.W przypadku, gdy stan tPortmonetki ma wartość ujemną ("debet"), kwota debetu jest potrącana z wypłacanej kaucji.
 17. Zwrot kaucji następuje w jej kwocie (wysokości) nominalnej.
 18. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:  - zniszczenia lub uszkodzenia Karty PEKA;  - utraty Karty PEKA przez jej użytkownika.

§4
Korzystanie z Karty PEKA
 

 1. Karta PEKA na okaziciela może być użytkowana przez wielu Użytkowników.
 2. Imienna Karta PEKA może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
 3. Ustala się zasady właściwego posługiwania Kartą PEKA:  - karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać, itp.);  - karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych; - kartę należy przechowywać i używać z zachowaniem należytej staranności.
 1. Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej  zapisane na imiennej Karcie PEKA nie są widoczne na czytnikach w pojazdach i samoobsługowych terminalach POK.
 2. Upłynięcie daty ważności zapisanych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie będzie sygnalizowane przez urządzenia wymienione w powyższym punkcie, a czytnik w pojeździe w chwili zbliżenia Karty PEKA pobierze opłatę za przejazd normalny.
 3. Datę ważności uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych można sprawdzić w POK oraz po zalogowaniu na portalu PEKA.
 4. Na Karcie PEKA można równocześnie zapisać 6 biletów okresowych oraz  korzystać z funkcji tPortmonetki.
 5. Zakup biletu za pomocą portalu PEKA lub w PSB jest możliwy wyłącznie na kartę z aktywnym apletem PEKA. Aplet PEKA można aktywować wyłącznie w POK.
 6. Zasady i warunki zakupów biletów komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki przez Internet określono w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów dostępnym na stronie www.peka.poznan.pl.
 7. Płatność za bilety komunikacji miejskiej oraz doładowania tPortmonetki w biletomatach stacjonarnych, których operator umożliwia nabywanie biletów okresowych, może być realizowana kartą płatniczą lub gotówką. W przypadku płatności gotówką za bilety okresowe w takich biletomatach, z przyczyn technicznych – za akceptacją klienta, wydawana jest  reszta zaokrąglona w dół do wielokrotności 10 gr. W takim wypadku pozostała część  reszty wydawana będzie poprzez  zasilenie tPortmonetki  punktami odpowiednio do wysokości nie wydanej w formie gotówkowej reszty.  Nabywca, który nie wyraża woli wydania reszty w w/w formie ma możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą lub zmiany zakresu czasowego nabywanego biletu.

§5
tPortmonetka

 

 1. Każda Karta PEKA posiada zainstalowaną usługę tPortmonetki aktywowaną w trakcie wydawania Karty PEKA
 2. tPortmonetka na karcie PEKA przeznaczona jest do opłacania przejazdów jednorazowych na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM oraz do opłacania parkowania w SPP.
 3. Doładowanie tPortmonetki odbywa się poprzez wpłatę (przedpłatę) środków pieniężnych na rachunek ZTM. Wraz z dokonaną przedpłatą na Koncie użytkownika zapisane zostają punkty, odpowiednio do wysokości dokonanej wpłaty (1 punkt = 1 złoty), służące do wykorzystania i rozliczenia dokonanej przedpłaty.
 4. Maksymalna liczba punktów (stan konta) na tPortmonetce wynosi 300 co odpowiada kwocie 300 zł.
 5. Minimalna kwota jednorazowego doładowania tPortmonetki wynosi 1 zł z zastrzeżeniem §3 ust.13. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.  
 6. Doładowanie tPormonetki można zrealizować : - w POK,  - w PSB, - przez portal PEKA.
 7. Użytkownik karty PEKA może sprawdzić stan tPortmonetki w: - czytnikach PEKA zamontowanych w pojazdach - samoobsługowych terminalach zamontowanych w POK, - po zalogowaniu na portalu PEKA.
 8. Przeniesienie posiadanych punktów może nastąpić wyłącznie z Karty PEKA imiennej na duplikat Karty PEKA imiennej w POK.
 9. Zasady opłacania przejazdów jednorazowych za pomocą tPortmonetki na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM są uregulowane w Regulaminie Przewozów ZTM.
 10. Zasady opłacania postoju w SPP opisane są odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl
 11. Zwrot niewykorzystanej przedpłaty wynikającej z pozostałych punktów zgromadzonych na tPortmonetce możliwy jest wyłącznie w sytuacji likwidacji konta użytkownika po dokonaniu zastrzeżenia karty.
 12. Użytkownik karty PEKA zgłaszający żądanie zwrotu środków powinien zgłosić się do wybranego POK oraz zwrócić się z pisemnym wnioskiem o likwidację konta i zwrot przedpłaty wynikającej z pozostałych punktów zgromadzonych na tPortmonetce. Środki wypłacane są niezwłocznie w formie wypłaty gotówkowej po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł, niezależnie od wysokości salda tPortmonetki.

§6
Procedury w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty
lub problemów technicznych z kartą

 

 1. W przypadku utraty bądź, uszkodzenia imiennej Karty PEKA, Użytkownik powinien złożyć wniosek o zastrzeżenie karty osobiście w POK albo przez Portal PEKA. W przypadku Kart PEKA Firma wniosek w formie papierowej składa przedstawiciel pracodawcy, z którym zawarł umowę ZTM. Zgłoszeniu i zastrzeżeniu podlegają tylko uszkodzenia uniemożliwiające korzystanie z karty  (uszkodzenia chipa itp.). 
 2. ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane utratą środków zgromadzonych na tPortmonetce uszkodzonej lub utraconej karty do momentu jej zastrzeżenia.
 3. ZTM nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym bądź niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem karty na skutek nieprawidłowego wykonywania operacji.
 4. ZTM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwego działania urządzeń, za których sprawność odpowiada ZTM.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty i jej zastrzeżenie, powoduje brak możliwości dalszego zasilania i korzystania z tPortmonetki oraz korzystania z pozostałych funkcji. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.
 6. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży) lub uszkodzenia imiennej karty PEKA, Użytkownik karty, który korzysta z aplikacji bankowej jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia funkcji płatniczej karty w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej Banku Zachodniego WBK pod numerem telefonu: 1 9999 lub +48 61 856 53 26 (opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora). Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego zasilania karty ani dalszego dokonywania transakcji przy jej użyciu. Po zastrzeżeniu karty, Użytkownik ma prawo zgłosić żądanie wykupu pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie, zgodnie z Zasadami korzystania z karty MasterCard PayPass (obowiązującymi dla funkcji płatniczej karty PEKA). ZTM nie odpowiada za skutki utraty Karty PEKA przez Użytkownika.
 7. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia imiennej Karty PEKA, na której był zapisany ważny bilet okresowy, Użytkownik ma prawo otrzymać bilet zastępczy ważny nie dłużej niż 7 dni od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu, jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy. Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest uiszczenie kaucji określonej w § 3 ust. 15 oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
 8. Użytkownik, który nie posiada biletu zastępczego od momentu utraty Karty PEKA do odtworzenia biletu okresowego zobowiązany jest uiszczać opłatę za przejazd zgodnie z obowiązującą taryfą.
 9. Po zgłoszeniu utraty karty i jej zastrzeżeniu Użytkownik może otrzymać nową Kartę PEKA wg reguł opisanych w § 3.
 10. Po otrzymaniu nowej karty istnieje możliwość odtworzenia znajdującego się na poprzedniej, utraconej karcie, biletu okresowego, o ile jego data ważności nie skończyła się przed datą wydania nowej Karty PEKA oraz stanu tPortmonetki. W tym celu należy:  - przy składaniu wniosku o nową kartę w POK, złożyć równocześnie wniosek o odtworzenie biletu lub stanu tPortmonetki.;  - przy składaniu wniosku przez Internet, w momencie odbioru nowej karty, złożyć wniosek o odtworzenie biletu w POK.
 11. Każdorazowo po doładowaniu Karty PEKA w POK lub PSB wydawany jest dowód zakupu, który jest podstawą składania ewentualnej reklamacji. W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji jest przedłożenie potwierdzenia transakcji.
 12. Wnioski reklamacyjne dotyczące działania Karty PEKA oraz tPortmonetki mogą być składane ustnie lub osobiście w dowolnym POK lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl lub na adres elektroniczny: ztm@ztm.poznan.pl, bądź w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59.
 13. Do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci rachunków stanowiących potwierdzenie dokonanej transakcji i wykazujących zasadność reklamacji, na przykład: paragonów potwierdzających zakup biletu lub doładowanie tPortmonetki w POK/PSB.
 14. Reklamacja złożona powtórnie, a oparta na tym samym stanie faktycznym zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 15. W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną, należy stosowne dokumenty dołączyć w postaci skanu. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, ZTM może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 16. W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonywanej w POK/PSB lub poprzez portal PEKA, ZTM rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od agenta rozliczeniowego lub innego podmiotu pośredniczącego w transakcji, czas rozpatrzenia może się wydłużyć.
 17. W przypadku wymiany imiennej karty PEKA z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej związanej z wystawieniem kolejnej karty.
 18. Użytkownik karty PEKA ma prawo do wykupienia pieniądza elektronicznego z funkcji płatniczej karty PEKA. Użytkownik zgłaszający żądanie wykupu pieniądza elektronicznego z funkcji płatniczej karty PEKA zobowiązany jest do stawienia się w Oddziale Banku Zachodniego WBK i wypełnienia formularza zwrotu równowartości jednostek pieniądza elektronicznego pozostałych na karcie, zwrotu karty oraz Card-carriera (dokument do którego dołączona była karta). W przypadku żądania zwrotu środków w następstwie utraty karty PEKA istnieje konieczność zwrotu wyłącznie Card–carriera. W przypadku zgłaszania żądania wykupu Bank pobierze prowizję wskazaną w korzystania z karty MasterCard PayPass (obowiązującymi dla funkcji płatniczej karty PEKA), umniejszając stosownie kwotę stanowiącą równowartość wykupu.
 19. Użytkownik karty PEKA zgłaszający żądanie wykupu w Oddziale Banku Zachodniego WBK przyjmuje do wiadomości, że wykup pieniądza elektronicznego wiąże się z koniecznością zwrotu karty w Oddziale Banku. Wyrobienie nowej karty PEKA jest obciążone opłatą manipulacyjną za wydanie kolejnej karty. W tym przypadku, w celu wydania kolejnej imiennej karty PEKA, Użytkownik karty musi się zgłosić do ZTM.

§7
Postanowienia końcowe

 1. ZTM zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 
 
 

Złóż wniosek!

box-image

Jeśli chcesz uzyskać imienną kartę PEKA lub dokonać adaptacji Twojej ELS do systemu PEKA wejdź na stronę i zarejestruj się.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dzisiaj

Złóż wniosek!

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Biuro Obsługi Klienta
pon. - pt. 8.00 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkt Obsługi Klienta
pon. - pt. 6.00 - 20.00
sob. - niedz. nieczynne

 

Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44

pon. - pt. 7.30 - 20.00

 

Wyślij!