ELS lub ELD w systemie PEKA

Studenci mogą aktywować swoje Elektroniczne Legitymacje Studenckie  w systemie PEKA i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA. Taka możliwość istnieje także dla części legitymacji wydanych studentom innych roczników

Każdy posiadacz ELS może sprawdzić czy jego legitymacja może być nośnikiem biletów okresowych i tPortmonetki w systemie PEKA. W tym celu wystarczy wejść na stronę Internetową Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Lagitymacji Stydenckich wpisać numer Legitymacji.

Jeśli ELS może funkcjonować w systemie PEKA, konieczna jest jej aktywacja. Wystarczy wówczas złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA (nie ma potrzeby załączania zdjęcia), a następnie aktywować ją w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można wypełnić w formie elektronicznej, a POK powiadomić osobę obsługującą o fakcie złożenia wniosku.

Można również udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta bez składania wniosku i aktywować ELS w systemie PEKA.